چالش ۲۱ روز نظم و ترتیب – قراره آدم منظمی بشم :دی

من آدم به شدت شلخته ای هستم، هر جاییکه پامو می ذارم اونجارو شلوغ و به هم ریخته می کنم، هیچوقت نمی تونم اون موقعی که باید وسیله ها رو سر جاشون بذارم و فضا رو مرتب نگه دارم. از یه پدر ارتشی ِ به شدت مرتب چنین دختر شلخته ای بعیده واقعا،‌ ولی خب هستم دیگه. البته باید اینو بگم که من هیچ مشکلی در مورد برنامه ریزی و زمانبندی ندارم، برعکس خیلی خوب برای کارها برنامه ریزی و زمانبندی می کنم و طبق برنامه همه ی کارهارو پیش می برم و به همشون هم میرسم، فقط در مورد وسایل...

ادامه مطلب