واقع گرایی حرف مفته

آدم ها یا منفی گرا هستن یا مثبت گرا، چیزی به اسم واقع گرایی وجود خارجی نداره، چرا؟ چون واقعیت هارو ما هستیم که داريم «ایجاد می کنیم». اگر واقعیت زندگی من مطلوب و خوشایند نیست معنیش این نیست که برای تمام افراد همینطوره. دُرُست زمانی که من در حال ِ تجربه کردنِ واقعیت هایي تلخ هستم دقيقاً در يك قدمي من افرادی هستند که تمام لحظه هاشون رو به شادی می گذرونن چون زمانی که من در حالِ شکایت کردن از شرایط ِ موجود هستم اونها در حال «خلق کردنِ» شرایط دلخواه خودشون هستن و من فقط در صورتي...

ادامه مطلب