بایگانی برچسب برای: نشخوار فکری، تسلسل رنج، رنج بی پایان

نشخوار کردنِ دوباره و دوباره‌ی همان فکرهای لعنتی

بالا آوردن و دوباره قورت دادنشان برای هزارمین بار

طعم تلخشان را در دهان حس کردن

و تلاش بی‌ثمر برای پایان دادن به این تسلسلِ رنج