هرگز نبوده ای

اینقدر مصرانه بر اثبات نبودنت پافشاری نکن، ‌مدت هاست که می دانم نیستی، هرگز هم نبوده ای و مرا تنها خیال ِ بودنت بود که به بودن وامی داشت.

ادامه مطلب