بایگانی برچسب برای: ناباوری

تا چه اندازه باورهایت را باور داری؟

باور کن که هر آنچه به آن باور داری ممکن است در یک لحظه و در نهایت ناباوری فرو ریزد

آن هم با رفتن نابهنگام کسی که شاید فقط یک بار دیده باشی‌اش،

شاید هم اصلا ندیده باشی‌اش.

می‌خواهی باور کن می‌خواهی نکن،

اما ممکن است تو آن کسی باشی که

رفتن نابهنگامت

باورهای کسی را فرو می‌ریزد

که شاید فقط یک بار دیده باشدت،

شاید هم اصلا ندیده باشدت