دنیای بیرون تو بازتاب دنیای درون توست

دنیای بیرون تو بازتاب دنیای درون توست؛ بی هیچ کم و کاست و بی هیچ زیاده ای. اگر در دنیای بیرون خشم را تجربه می کنی باید به دنبال نطفه ي این خشم جایی در درون خود باشی. همین طور اگر دروغ را، خيانت را، حسادت را، بد قولي را و البته اگر محبت را، صداقت را، وفاداري را و خوش قولي را تجربه مي كني نيز هم. همه ی اینها در درون ما نطفه می بندند و از وجود ما تغذیه می کنند و زمانی که به اندازه ی کافی رشد کردند متولد می شوند و به صورت یک موجود زنده در مقابل...

ادامه مطلب