بایگانی برچسب برای: فطرت انسان بر پایه‌ ی آزادی بنا نهاده شده است

آزادی

فطرتِ انسان بر پایه‌ی آزادی بنا نهاده شده است و انسان حد غایی ذاتِ درونی خویش را تنها در حضور آزادی است که می‌تواند تجربه نماید.