بایگانی برچسب برای: عشق به زندگی معنا می دهد

عشق

زندگی بر انسان حادث می‌شود، همانگونه که مرگ.

و به حد فاصل میان این دو حادثه، تنها «عشق» است که معنا می‌دهد.