بایگانی برچسب برای: رویای تو

رویایِ بودنت آنقدر بزرگ بود که در سرم نمی‌گنجید.

دكترها سرم را شكافتند و گفتند: «توده بدخیم بوده است. شانس آوردی که به موقع خارجش کردیم

می‌بینی؟! به زندگی بدونِ رویای تو‌ می‌گویند شانس

یا آنها معنی زندگی را نمی‌دانند یا من معنی شانس را.