بایگانی برچسب برای: رابطه‌ی ایمان و آرامش

آرامش بدون ایمان همانقدر ناممکن است که حیات بدون آب.