دردهایت را در آغوش بگیر

همان زمان كه تو به فكر برداشتنِ موهاي اضافه از زير ابروهايت هستي يك نفر عزيز از دست مي دهد و آني ديگر جايتان جا به جا مي شود. يكي از همان "آن" هايي كه درد مي آيد و براي هميشه يك جايي گوشه ي دلت جا خوش مي كند. دردهايي كه سايه به سايه ات مي آيند و تو را تبديل به آدمي مي كنند كه هرگز نبوده اي و هرگز تصور نمي كردي كه بتواني باشي. درد ماهيت عجيبي دارد، ريشه مي دواند در تمام ريشه هايت و در لحظاتي كه هيچ انتظارش را نداري بار ديگر تازه...

ادامه مطلب