بایگانی برچسب برای: به عهده گرفتن

اگر نمي تونيصد در صدِمسئوليتِ تصميماتي كه برای زندگی شخصیت ميگيري روبه تنهاییبر عهده بگيري و هميشه رويِ كمك ديگران براي اجرايي كردنِ تصميماتت حساب می کنی،این یعنی اینکه تو هنوز معنیِ تصمیم گیری رو نفهمیدی، یا به عبارت بهترغلط می کنیتصمیمی می گیری.