بایگانی برچسب برای: بخند تا خوش بگذرد

نخندی هم می گذره، اما اگه بخندی خوش می گذره”. 😀