بایگانی برچسب برای: بخشیدن یعنی رها کردن

هرگز گذشت نکن، گذشت کردن احمقانه ترین کار دنیاست و اگه فکر می کنی که می تونی گذشت کنی سخت در اشتباهی. هیچ آدمی توان گذشت کردن رو نداره، تو فکر می کنی که گذشت کردی اما در واقع سکوت کردی و تمام حرفها و حس هاتو سرکوب کردی. اما اونا یه جایی در وجود تو ته نشین می شن و منتظر می مونن؛ منتظر یه اتفاق، یه روز، یه لحظه، یه حرف تا در درون تو منفجر بشن. اون روز هم خودت نابود میشی و هم تمام کسانی که به خاطرشون گذشت کرده بودی رو نابود می کنی.

به جای گذشت کردن ببخش، بخشیدن یعنی عمیقا رها کردن، یعنی عبور کردن، یعنی اینکه درباره ی حس هات حرف می زنی، فکر می کنی،‌ می نویسی، یعنی یه جوری به اون ماجرا نگاه می کنی که حالت بهتر شه و بعد رها می کنی. برای همیشه، نه اینکه فراموش کرده باشی، به یاد میاری اما بدون خشم، بدون نفرت، بدون کینه،‌ به یاد میاری به عنوان یه تجربه یه درس و لبخند می زنی.