انسان ها و حیوانات

در بین حیوانات کسی دیگری را گروگان نمی گیرد یا بر سرِ عقاید پوچ و بی سر و ته نمی کُشد. در بین حیوانات کسی درگیرِ باکره بودن یا نبودن ماده ها نیست. در بین حیوانات روابط پیچیده نیستند و بچه ها بد تربیت نمی شوند.  در بین حیوانات تبِ گیاهخواری،‌ همجنسگرایی و فمینیستی واگیردار نیست. حیوانات هيچ گاه دزدي نمي كنند.  همه ی حیوانات از همان بچگی نانِ بازویشان را میخورند، نه نانِ پارتی کُلُفت یا پدر کلفت ترشان را…… با این اوصاف نفهمیدیم این حجمِ عظیمِ عقل و درایت که وجه تمایز ما و سایر موجودات است و البته مایه ی مباهات ما،‌ دقیقا کجایِ داستان قرار است كه به درد بخور باشد!!!!!!

ادامه مطلب