بایگانی برچسب برای: بابت نعمت های کوچیک سپاسگزار باش

خیلی سخت است که بتوانی از موفقیت‌های کوچک لذت ببری، از خوشی‌های کوچک شاد بشوی، بابت نعمت‌های کوچک سپاسگزار باشی، از تغییرات کوچک شروع کنی.

خیلی سخت است که تمام این چیزهای کوچک برات انگیزه باشن و ناامید نشی، اما فقط در اینصورت است که موفقیت‌های بزرگ، خوشی‌های بزرگ و نعمت‌های بزرگ به سراغت می‌آیند. فقط در اینصورت است که می‌توانی تغییرات بزرگ در زندگی‌ات داشته باشی.

برآیند همین چیزهای کوچک است که اتفاقات بزرگ را رقم می‌زند و این در صورتی ممکن می‌شود که به تمام ِ این چیزهای کوچک عشق بورزی، همه را ببینی و از همه‌ی آنها لذت ببری.