بایگانی برچسب برای: اگر ندیده بودمت

اگر ندیده بودمت زندگی‌ام شکل دیگری می‌داشت که به خوشبختی حتی شبیه هم نبود.