بایگانی برچسب برای: اشک هاتو با پیاز پنهان کن

پیاز همیشه به داد آدم می رسه؛ برای پنهان کردن اشک های واقعی پشت اشک های مصنوعی…