بایگانی برچسب برای: آرامش بدون ایمان

آرامش بدون ایمان همانقدر ناممکن است که حیات بدون آب.