بایگانی برچسب برای: آدم خوب

چای خوب

مثلِ چایِ خوب دم کشیده بود؛ حال آدم را جا می‌آورد.