بایگانی برچسب برای: آدم خوب مثل چای خوب است

مثلِ چایِ خوب دم کشیده بود؛ حال آدم را جا می‌آورد.