آدم های ماست

بعضي آدم ها هم هستند كه مهم نيست چه اتفاقي افتاده باشد؛ چقدر بزرگ، چقدر هيجان انگيز، چقدر ناراحت كننده يا چقدر هر چيزِ ديگر؛ اين آدم ها همواره نقشِ "ماست" را به خوبي ايفا مي كنند، آن هم از نوع بسيار كم چرب.

ادامه مطلب