قرارم با تو بهار بود

همان روز، همان جا، همان وعده ی دل انگیز قرارم با تو بهار بود که بهانه ای شود شاید به قرار گرفتن این دل بیقرار بهار که نه، بهانه ام تو بودی که شانه ات تمام قرارم است و عشقت تمام بهارم

ادامه مطلب