• Melodi پیام در گروه همفکری فرستاد ۳ سال, ۷ ماه قبل

    من خیلی از عوارض ش میترسم فقط بهم ۶٠ تا راکوتان داد خیلی استرس دارم بعد از چند روز امروز استفاده کردم ولی اظطراب دارم بد