دزدی کردن

این ملت دزدی را هم می کنند، چه برسد به بقیه ی کردنی ها.

بیشتر بخوانید