عطر تو…

مشام ِ دلم ردّ ِ عطر ِ تو را جستجو می کند

بیشتر بخوانید

پریشانی موهایت، پریشانی من

گم می شود در پریشانی موهایت تمام ِ‌پریشانی ام

بیشتر بخوانید

خنده اش

من تمام ِ زندگی ام را با خود آوردم، او فقط خنده اش را آورد. اما فکر می کنم من هنوز بدهکارم.

بیشتر بخوانید