چیزهای کوچیک رو ببین و ازشون لذت ببر

خیلی سخته که بتونی از موفقیت های کوچیک لذت ببری، از خوشی های کوچیک شاد بشی، بابت نعمت های کوچیک سپاسگزار باشی، از تغییرات کوچیک شروع کنی. خیلی سخته که تمام این چیزهای کوچیک برات انگیزه باشن و ناامید نشی، اما فقط در اینصورته که موفقیت های بزرگ، خوشی های بزرگ و نعمت های بزرگ به سراغت میان. فقط در اینصورته که می تونی تغییرات بزرگ توی زندگیت داشته باشی.

برآیند همین چیزهای کوچیکه که اتفاقات بزرگ رو رقم میزنه و این در صورتی ممکن میشه که به تمام ِ این چیزهای کوچیک عشق بورزی، همه رو ببینی و از همه شون لذت ببری.

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید