هیچ کاری نکردن …

هیچ کاری سخت تر از این نیست که هیچ کاری نکنی.

Leave a reply