هیچ کاری نکردن …

هیچ کاری سخت تر از این نیست که هیچ کاری نکنی.

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید