مرگ تو

.کم کم داشت باورم می شد که حتی مرگ هم نمی تواند به ماجرای زندگی پایان دهد، تا اینکه تو مردی

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید