مرهم زخم

این زخم را مرهم اگر هست بیاورید، وگرنه خاموش شوید که یاوه گوئیتان درد را مضاعف می کند.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید