شروع و پایان

شروع شده است، اما معلوم نیست کی و کجا تمام شود.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a reply