سنگینی بار سکوتت

سنگینی بار ِ نگاه ِ توأمان ِ با سکوتت سنگین تر بود از سنگینی ِ بار ِ این همه بغض که در نبودت به گلو فشردم.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید