بخند

نخندی هم می گذرد، اما اگر بخندی خوش می گذرد”. 😀

لطفا نظرات ارزشمند خود را با من در میان بگذارید