نخندی هم می گذرد، اما اگر بخندی خوش می گذرد”. 😀

Leave a reply